Обяви за публични търгове

СОУ “ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” ВИДИН
3700    Видин, ул. “П.Р.Славейков” № 26, тел. 094/600 218, e-mail: sou8_vidin@abv.bg

 О  Б  Я  В  А

 СОУ „Петко Рачов Славейков” – Видин

 ОБЯВЯВА:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  Помещение за продажба на закуски І етаж от 11 кв.метра, находящо се в сградата на СОУ „П.Р.Славейков” –Видин.
        Срок на договора за наем е до 3 години. Наемната цена е  300 лева. Стъпка на наддаване 10% върху обявената наемна цена.
         Документация  се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа до 29.08.2014 година при Касиера в  СОУ „П.Р.Славейков” срещу  20.00 лева.
         Документация и депозит за участие в размер на 10% от наемната цена и се внася до 12.00 часа на 02.09.2014 година.
         Време и начин за оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.
         Публичният търг с тайно наддаване  ще се проведе от 13.00 часа на 02.09.2014 година в сградата на СОУ „П.Р.Славейков” гр.Видин.
         За справки и информация тел: 094/600218

 

 

СОУ “ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” ВИДИН
3700    Видин, ул. “П.Р.Славейков” № 26, тел. 094/600 218, e-mail: sou8_vidin@abv.bg

О  Б  Я  В  А

СОУ „Петко Рачов Славейков” – Видин

ОБЯВЯВА:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  Помещение за продажба на закуски ІІІ етаж от 10 кв.метра, находящо се в сградата на СОУ „П.Р.Славейков” –Видин.
         Срок на договора за наем е до 3 години. Наемната цена е  300 лева. Стъпка на наддаване 10% върху обявената наемна цена.
         Документация  се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа до 29.08.2014 година при Касиера в  СОУ „П.Р.Славейков” срещу  20.00 лева.
         Документация и депозит за участие в размер на 10% от наемната цена и се внася до 12.00 часа на 02.09.2014 година.
         Време и начин за оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.
         Публичният търг с тайно наддаване  ще се проведе от 14.00 часа на 02.09.2014 година в сградата на СОУ „П.Р.Славейков” гр.Видин
         За справки и информация тел: 094/600218