Приключили проекти

Проект „Училищен медиен център – територия на толерантност и средство за усъвършенстване на речевите умения на ромските деца”, 01.11.2011г. – 31.08.2012г.
С финансовата подкрепа на „Център за образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”
Резултати: издадени 4 броя училищен вестник „Пчелица”, 56 училищни радиопредавания, информационни табла, постери, публикации в местни и национални вестници, рекламно интервю в „Българско национално радио – Радио Видин”

Проект към програма Коменски – "Вкусовете на Европа", 2010-2012
Партньори: Великобритания, Италия, Испания, Полша, Турция
Резултати: Създаването и публикуването на рецептурник за "Вкусовете на Европа", мултимедийна презентация и пиеса на традиционни народни приказки, видео-дневник за свободното време на децата и презентация, включваща музика и танци. Приготвяне на ястия от книгата с рецептите, занаятчийски проекти на базата на инструкциите от партньорските училища, един танц и пиеса (традиционна народна приказка на партньора), мултимедийни презентации на децата на традиционни народни приказки.

Проект към програма Коменски – "Назад към миналото", 2010-2012

Партньори: Германия, Испания, Италия, Франия, Турция и Полша.
Резултати:   Проектът да даде възможност на участниците да опознаят не само собственото си историческо наследство, но и историята, културата и начина на живот в страните-партньори:

Проект „Животът на децата”
Партньори: Белгия, Холандия, Полша, Румъния, Турция, Франция
Резултати: Проектът позволи на участниците   да се запознаят с различни езици и култури, да се адаптират към европейската мултикултурна среда чрез различни материали, създадени от учениците, отнасящи се до техния ежедневен училищен живот. Децата работиха в областта на няколко основни   конкретни теми: животът в училище, традиционни училищни празници и обичаи, песни и броилки, игри през голямото междучасие на открито, национална кухня, присъствието на децата в изкуството.