За нас

     Нашето училище предлага качествено и достойно образование, съчетано с приятелска атмосфера и добра материална база. Нашата цел е да подготвим  квалифицирани специалисти с добро образование на европейско ниво. СОУ „Петко Р. Славейков“ има свое знаме с герб. За 2014/2015 учебна година в училището се обучават 397 ученици, от които 9 се обучават в индивидуална форма, а  32 в самостоятелна форма. Общият брой щатен персонал е 56, от които 45 са щатен педагогически и 11 щатен непедагогически персонал. Общият брой паралелки в дневна форма на обучение са 21, от които 19 са непрофилирани паралелки и 2 профилирани паралелки с профил „Предприемачество и бизнес“.

 

ВИЗИЯ

Училище със собствен облик

Силен преподавателски екип

Ресурсни кабинети

Педагогически съветник

Работа по проекти

Обновени учебни стаи

Компютърни кабинети

Видео зала

МИСИЯ

Високо равнище на подготовка

Качествена учебно-възпитателна дейност

Равен достъп до образование

Научно и информационно осигуряване

Свободна изява на личността на ученика